S'estan mostrant 119 resultats

Descripció arxivística
Anglès
Vista prèvia d'impressió View:

51 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

1er Congrés de la CONC

En la primera unitat d’instal•lació hi trobem diferents expedients:

 • El primer reuneix les convocatòries del Congrés des de la Permanent de la CONC, així com de l’Assemblea General de Barcelona.
 • A la segona trobem els materials per als delegats i delegades. Programa, llibret de propostes i tesis sindicals, cartulines de votació, les enquestes realitzades entre els i les assistents, etc.
 • Al tercer expedient hi trobem la discussió mantinguda al Secretariat nacional de cara al Congrés a gener de 1978, incloent-hi notes manuscrites de José Luis López Bulla, secretari general de CONC. Així mateix hi trobem l’informe general a presentar des d’aquest òrgan.
 • El quart, conté els documents precongressuals. Entre ells, alguns esborranys de tesis, pressupostos, de la carta-convocatòria, de l’informe general, etc.
 • El cinquè conté informe de caire organitzatiu. A més de la ponència editada, hi trobem l’informe organitzatiu, la relació entre comissions i comitè d’empresa, resultats de les eleccions sindicals, d’afiliació i els balanços organitzatius i pressupostaris postcongressuals.
 • El sisè expedient reuneix el programa i les tesis d’acció sindical.
 • Al setè hi trobem les ponències i comunicacions presentades al Congrés.
 • El vuitè conté les esmenes realitzades.

A la segona unitat d’instal•lació hi trobem:

 • El novè expedient de la subsèrie conté les candidatures als diferents òrgans.
 • Al desè hi trobem els resultats de les votacions i la composició dels òrgans sortits del Congrés.
 • L’onzè conté diferents distribucions de delegats.
 • Al dotzè hi trobem la carta financera.
 • El tretzè expedient conté correspondència diversa relativa al procés congressual.
 • Al catorzè hi trobem transcripcions de les intervencions produïdes en les sessions del Congrés.
 • El quinzè conté comunicats de premsa relatius al Congrés.
 • Al setzè hi trobem els reculls de premsa, alguns en format de dossier, relatius al 1er Congrés de la CONC.

Sense títol

2on Congrés de la CONC

En la primera unitat d’instal•lació hi trobem diversos expedients:

 • Al primer hi trobem les convocatòries i alguns materials congressuals, com ara la carta de finances, el calendari, l’informe de la comissió de control administratiu o la tesis i el programa.
 • El segon és força voluminós. Es tracta de tot de documentació compilada i produïda per José Luis López Bulla, secretari general. En una primera carpeta, hi trobem l’esborrany i anotacions sobre les tesis congressuals. En una segona, hi trobem documentació i notes manuscrites de les reunions d’òrgans de direcció previs al congrés. A la tercera carpeta hi trobem un esborrany i algunes anotacions relatius a l’informe general. La darrera carpeta conté documentació vària relacionada al congrés, més concretament un article sobre el conclave sindical, uns apunts del discurs de Marcelino Camacho, secretari general de la CS de CCOO, unes propostes de reforma dels estatuts, un escrit relatiu al caràcter nacional de la CONC i unes fotocòpies sobre la comissió de control administratiu. Finalment, hi trobem també una llibreta amb anotacions de les reunions d’òrgans de direcció precongressuals.
 • El tercer conté materials per als i les delegades. Hi trobem els tiquets per als àpats, les instruccions tècniques, diverses comunicacions (acció sindical, balanços, resums de la carta financera, les tesis i el programa i de la ponència organitzativa.
 • El quart conté les enquestes passades als i les delegades. Així mateix, hi trobem els resultats de les mateixes.
 • El cinquè expedient conté documents i informes relatius a organització. Més concretament el projecte de normes generals de congrés, les instruccions tècniques, la ponència d’estructures organitzatives i una convocatòria amb annexos.
 • El sisè reuneix les diferents ponències relatives a l’acció sindical en un context de crisi.
 • Al setè hi trobem les candidatures, la composició dels òrgans del congrés i un llistat de delegats al congrés estatal de CCOO.
 • Al vuitè hi ha les comunicacions del segon congrés
 • El darrer i novè expedient d’aquesta unitat d’instal•lació conté les esmenes presentades al congrés, així com un full manuscrit amb els resultats de les votacions.

  En la segona unitat d’instal•lació hi trobem diversos expedients:

 • El desè expedient de la sèrie hi trobem el material produït, així com les actes, per l’equip tècnic encarregat d’organitzar el congrés.
 • A l’onzè hi trobem les sol•licituds i correspondència de cara al congrés, des de les peticions d’espais a les invitacions.
 • Al dotzè, hi trobem alguns materials de determinades tendències presents al si de les CCOO. Més concretament el PST i el PORE.
 • El tretzè expedient conté documentació relativa a l’agència de viatges TULSA.
 • El catorzè expedient agrupa les resolucions del congrés.
 • El quinzè aplega retalls de premsa relatius al congrés.
 • Al setzè i penúltim expedient hi trobem els diferents materials congressuals editats per “Lluita obrera”
 • Finalment, el dissetè expedient, agrup els diferents dossiers de premsa relatius al congrés, així com els comunicats emesos per la secretaria de premsa.

Sense títol

3er Congrés de la CONC

A la primera unitat d’instal•lació hi trobem els expedients següents:

 • Al primer hi trobem les convocatòries, el calendari i les primeres distribucions de delegats i delegades.
 • Al segon hi trobem la documentació produïda per la Secretaria d’Organització. El componen llistats de cotitzants, distribució de delegats, criteris de selecció,empreses que escullen delegats, etc.
 • El tercer és un dels més voluminosos de la sèrie. Hi trobem les actes de les delegacions, moltes de les quals són manuscrites. Així mateix, hi trobem les distribucions de delegats, dades per a les comissions del congrés i graelles de distribució de delegats.
 • Al quart hi trobem alguns dels materials per als delegats i delegades al congrés.
 • El cinquè reuneix les candidatures als òrgans de direcció que es triaven al congrés i els seus resultats.
 • El sisè compila la documentació produïda per la comissió de reglament.
 • Al setè hi trobem la documentació produïda per la comissió de credencials.
 • Al vuitè i darrer expedient d’aquesta unitat d’instal•lació, hi trobem la documentació produïda per la comissió de garanties.

A la segona unitat d’instal•lació, en canvi, hi trobem els expedients següents:

 • Al novè hi trobem diversos esborranys de l’informe general, així com el resum.
 • El desè reuneix les intervencions relatives a l’informe general presentat pel secretari general José Luis López Bulla, moltes d’elles en notes manuscrites.
 • L’onzè conté la documentació sobre les tesis congressuals, tant les oficials com les alternatives.
 • Al dotzè expedient hi trobem les esmenes als estatuts, les tesis sindicals i els resultats de les votacions.
 • El tretzè reuneix les comunicacions a la mesa del congrés.
 • El catorzè compila les actes i resolucions.
 • Finalment, al quinzè, hi trobem els comunicats, dossiers de premsa, retalls i les edicions amb material congressual per part de “Lluita obrera”.

Sense títol

4t Congrés de la CONC

A la primera unitat d’instal•lació hi trobem els expedients següents:

 • El primer conté la documentació generada per la Comissió Tècnica del congrés. Qüestions logístiques, horaris, plànol de l'entorn, documentació administrativa i comunicacions, les actes de reunió de la Comissió i diferents notes manuscrites relatives al congrés.
 • El segon conté diversos materials congressuals, com ara la carta de convocatòria, estatuts aprovats, l'informe general, la proposta de reglament, l'informe a la comissió de control administratiu o a la comissió de garanties.
 • Al tercer, en canvi, hi trobem les candidatures i resultats de les votacions al congrés.
 • El quart expedient reuneix els materials per als i les delegades al congrés. Des de les cartolines de votació, dossiers d'esmenes, a l'enquesta, diversos informes i la proposta de reglament.
 • Al cinquè hi trobem la relació de delegats i delegades escollides al congrés.
 • El sisè expedient reuneix tot d'actes manuscrites de les delegacions de les federacions en què s'escullen els i les seves representats.
 • El setè, en canvi, reuneix les actes de les delegacions territorials, en què, igualment, s'escullen els i les delegades.
 • Al vuitè hi trobem diverses presentacions realitzades en el marc del Congrés, més concretament la de l'informe general i la ponència d'acció sindical.
 • Al novè expedient hi trobem la ponència de política d'ocupació, les esmenes a la mateixa i diverses notes manuscrites relatives a la temàtica.

A la segona unitat d’instal•lació, en canvi, hi trobem els expedients següents:

 • El desè és un voluminós expedient que reuneix el reguitzell d'esmenes presentades durant el congrés. Algunes editades, però sobretot aïllades i manuscrites.
 • L'onzè expedient, conté les esmenes editades a les diferents comissions de treball (situació econòmica, acció sindical, política organitzativa i estatuts).
 • El dotzè expedient hi trobem les notes manuscrites de la salutació que els companys portuguesos de la CGTP van realitzar en el marc del congrés.
 • El tretzè conté les resolucions aprovades al IV Congrés, inclosos alguns esborranys i notes manuscrites.
 • El catorzè conté comunicats, reculls de premsa i els materials congressuals editats i publicats a “Lluita obrera”.
 • El quinzè i darrer expedient conté dossier de premsa i retalls.

Sense títol

5è Congrés de la CONC

A la primera unitat d’instal•lació hi trobem els expedients següents:

 • El primer recull documentació relativa a reunions i actes precongressuals. Hi trobem l'informe del secretari general José Luis López Bulla a la reunió del Secretariat de la CONC de febrer de 1991. Del mateix autor, les propostes de cara al congrés. Un document relatiu a una eventual modificació de la normativa electoral, a banda d'un esborrany amb notes manuscrites. Així mateix, hi trobem la carta de convocatòria, una proposta de calendari, un document del Barcelonès també de cara a la seva discussió i un esborrany de proposta de modificació dels estatuts.
 • El segon expedient reuneix la documentació generada per la Comissió Tècnica. En aquest sentit, hi trobem el programa de les delegacions internacionals, el reglament i horaris, un informe sobre l'organització del congrés, diversa documentació relacionada amb la contractació de serveis i, finalment, les actes de la comissió així com algunes invitacions.
 • Al tercer expedient hi trobem la documentació relativa als diferents grups de treball del congrés.
 • Al quart trobem, en canvi, la relació de delegats i delegades al congrés.
 • El cinquè conté els materials per als delegats i delegades. Tot i que migrat respecte a anteriors congressos, hi trobem alguna documentació amb informació relativa al desenvolupament i organització del conclave.
 • El sisè expedient agrupa la documentació relacionada amb les enquestes a delegats i delegades, tant la final com l'esborrany.
 • El setè expedient conté la correspondència relacionada amb el congrés. Es tracta, fonamentalment, de les invitacions.
 • El vuitè expedient, darrer d'aquesta unitat d'instal·lació, el conformen els documents i informes congressuals. Hi trobem un recull dels materials congressuals, l'evolució de la cotització, resultats d'eleccions sindicals, l'informe a la comissió de garanties i de control administratiu, l'informe general del secretari general i, finalment, la proposta de reglament i horaris de cara al congrés.

A la segona unitat d’instal•lació, en canvi, hi trobem els expedients següents:

 • El novè expedient, notablement voluminós, conté les esmenes al Congrés. No només les aportades, sinó també les assumides, així com algunes notes manuscrites d'intervencions (segurament de José Luis López Bulla).
 • El desè reuneix el reguitzell d'aportacions al congrés, tant de federacions com d'unions territorials.
 • A l'onzè hi trobem algunes de les intervencions produïdes en el marc del congrés.
 • Al dotzè, en canvi, reuneix la documentació relativa als òrgans de direcció escollits en el conclave.
 • Al tretzè i penúltim hi trobem les actes del V Congrés, així com les actes de votació.
 • El catorzè reuneix els reculls de premsa relacionats amb el congrés, així com els materials editats a “Lluita obrera”.

Sense títol

6è Congrés de la CONC

A la primera unitat d’instal•lació hi trobem els expedients següents:

 • Al primer hi trobem la convocatòria, les normes, el reglament i els grups de treball del VI Congrés.
 • En el segon, en canvi, hi trobem els esborranys, propostes i aportacions al congrés.
 • Al tercer expedient hi trobem la documentació referida a l'elaboració de la documentació congressual.
 • El quart expedient conté la documentació relacionada amb l'organització del procés congressual. En aquest sentit, hi trobem la de la comissió tècnica, les comunicacions relatives a l'organització del conclave i, per últim, un sobre amb la relació d'intervencions per part de la mútua encarregada dels serveis al congrés.
 • Al cinquè hi trobem la distribució de delegats i delegades.
 • El sisè, per la seva banda, recull les invitacions al congrés.
 • Al setè hi trobem diverses versions del document de treball “El sentido del contrato moral”, de José Luis López Bulla.

A la segona unitat d’instal•lació, en canvi, hi trobem els expedients següents:

 • El vuitè conté l'informe general al congrés de José Luis López Bulla.
 • El novè reuneix els informes i propostes de cara al congrés. Més concretament “El sindicat de les diversitats i la utilitat de la nostra força”, “Reforma, articulación y estructura de la negociación colectiva y la participación en la empresa”, “La austeridad en la política de finanzas” i “La Confederalidad”, tots ells aprovat en el Consell Nacional del 20 i 21 de setembre. També hi trobem el balanç de la Comissió de Garanties, de la Comissió de Control Administratiu i un parell d'informes sobre els joves al sindicat. Finalment, hi trobem un informe sobre l'evolució de l'afiliació al sindicat.
 • El desè és un expedient força voluminós. Hi trobem el reguitzell d'esmenes presentades al congrés. Les aportades per la USCOB, les transaccionals, les esmenes als estatuts, a les propostes sindicals i al document confederal.
 • L'onzè conté les actes de votacions i candidatures al congrés.
 • El dotzè i últim expedient conté la premsa relativa al congrés. Més concretament hi trobem els dossiers de premsa i els materials editats i publicats a “Lluita obrera”.
 • El darrer document que trobem en la present unitat d'instal·lació és l'edició, per part de la Secretaria de Comunicació, dels documents aprovats al congrés.

Sense títol

Agenda "ETLI Piemonte" (5)

 • Reflexions sobre el Secretariado Confederal del 26 de setembre de 1980. Sobretot hi planen els preparatius i l'ambient precongressual. Amb especial atenció a les paraules d'Adolfo Piñedo, secretari general del metall.
 • Notes al voltant del 2on Congrés Confederal. A banda del guió per a una anàlisi de conjuntura i els objectius sindicals, hi ha un punt relatiu a la "confederalització" de les CCOO.
 • Anotacions sobre les propostes d'estatuts.
 • Resum de l'informe d'organització/finances a càrrec de Julián Ariza.
 • Breus síntesi de la trobada entre els dirigents comunistes Santiago Carrillo i Francesc Frutos, del PCE i el PSUC, respectivament, per tal de tractar l'abast del 2on Congrés de la CS de CCOO.
 • Apunts per a una intervenció a la Comissió Executiva de la CONC, del 4 de maig de 1981. Hi apareixen temàtiques com ara una hipotètica llei de reindustrialització, els acords tripartits de concertació o l'habitatge. A continuació hi trobem un guió més estructurat de la mateixa intervenció.
 • Notes diverses sobre diferents aspectes organitzatius o relatius al II Congrés.
 • A les pàgines finals de l'agenda, hi trobem algunes notes relatives a un informe presentat per Marcelino Camacho del 21 de març de 1981 i qüestions econòmiques diverses.

Sense títol

Agenda IBM (5)

 • Anotacions de les Jornades Econòmiques del PSUC, debat cara al VIè Congrés, s/d [1982]. S'hi abasten qüestions com ara la revisió salarial i la seua relació amb l'IPC.
 • Discussió a l'Executiu del PSUC sobre els resultats de les eleccions legislatives de 1982, s/d [1982]. Notes de l'informe a càrrec del secretari general Antoni Gutiérrez Díaz, seguides de les diferents intervencions en el marc del debat.
 • Reunió del Comitè Central del PCE dels dies 6 i 7 de novembre de 1982. Notes de l'anàlisi de les eleccions generals a càrrec del secretari general Santiago Carrillo. A continuació, hi trobem les diferents intervencions, “in extenso”, hagudes.
 • Notes per a la preparació del III Congrés de la CONC, s/d [1984].
 • Anàlisi de la vaga general de 24 hores del 20 de juny, s/d [1985].
 • Reunió, probablement inorgànica, per tal de fer una prospecció de la batalla política que es lliurarà al III Congrés de la CONC i Confederal, s/d [1984]. Hi apareixen reflectits determinats aspectes relatius a la relació partit-sindicat.
 • Apunts per a una política organitzativa, s/d.
 • Anàlisi col·lectiu, al si de la Comissió Executiva de la CONC segurament, i debat al voltant de la vaga general del 24 de juny, s/d [1985]. Reflexions no tan sols polítiques, sinó també des de la vessant organitzativa.

Sense títol

Agenda RENFE 1979 "José Luis López Bulla" (5)

 • Esquema de l'informe general al II Congrés de la CONC, s/d.
 • Segon esborrany d'informe general al Congrés de la CONC, s/d.
 • Tercer esborrany de l'informe, s/d.
 • Apunts sobre sindicalisme a Itàlia, discurs de Luciano Lama durant la celebració del 1er de Maig de 1980, extret de "Rassegna sindicale".
 • Deu tesis sobre sindicalisme, "Sindicalizar CCOO", s/d.
 • Notes diverses i telegràfiques sobre la secretaria general i la qüestió minera.
 • Reflexions de cara al III Congrés de la CONC, s/d [1984?].
 • Anotacions d'un debat a diverses bandes sobre negociació col·lectiva, del 19 de juny de 1998. Per la banda de CCOO hi participa Juan Manuel, però també hi trobem representats de Force Ouvrière de la CGIL.

Sense títol

Resultats 1 a 10 de 119