S'estan mostrant 8 resultats

Descripció arxivística
Comissions Obreres de Catalunya. Congressos.
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

2on Congrés de la CONC

En la primera unitat d’instal•lació hi trobem diversos expedients:

 • Al primer hi trobem les convocatòries i alguns materials congressuals, com ara la carta de finances, el calendari, l’informe de la comissió de control administratiu o la tesis i el programa.
 • El segon és força voluminós. Es tracta de tot de documentació compilada i produïda per José Luis López Bulla, secretari general. En una primera carpeta, hi trobem l’esborrany i anotacions sobre les tesis congressuals. En una segona, hi trobem documentació i notes manuscrites de les reunions d’òrgans de direcció previs al congrés. A la tercera carpeta hi trobem un esborrany i algunes anotacions relatius a l’informe general. La darrera carpeta conté documentació vària relacionada al congrés, més concretament un article sobre el conclave sindical, uns apunts del discurs de Marcelino Camacho, secretari general de la CS de CCOO, unes propostes de reforma dels estatuts, un escrit relatiu al caràcter nacional de la CONC i unes fotocòpies sobre la comissió de control administratiu. Finalment, hi trobem també una llibreta amb anotacions de les reunions d’òrgans de direcció precongressuals.
 • El tercer conté materials per als i les delegades. Hi trobem els tiquets per als àpats, les instruccions tècniques, diverses comunicacions (acció sindical, balanços, resums de la carta financera, les tesis i el programa i de la ponència organitzativa.
 • El quart conté les enquestes passades als i les delegades. Així mateix, hi trobem els resultats de les mateixes.
 • El cinquè expedient conté documents i informes relatius a organització. Més concretament el projecte de normes generals de congrés, les instruccions tècniques, la ponència d’estructures organitzatives i una convocatòria amb annexos.
 • El sisè reuneix les diferents ponències relatives a l’acció sindical en un context de crisi.
 • Al setè hi trobem les candidatures, la composició dels òrgans del congrés i un llistat de delegats al congrés estatal de CCOO.
 • Al vuitè hi ha les comunicacions del segon congrés
 • El darrer i novè expedient d’aquesta unitat d’instal•lació conté les esmenes presentades al congrés, així com un full manuscrit amb els resultats de les votacions.

  En la segona unitat d’instal•lació hi trobem diversos expedients:

 • El desè expedient de la sèrie hi trobem el material produït, així com les actes, per l’equip tècnic encarregat d’organitzar el congrés.
 • A l’onzè hi trobem les sol•licituds i correspondència de cara al congrés, des de les peticions d’espais a les invitacions.
 • Al dotzè, hi trobem alguns materials de determinades tendències presents al si de les CCOO. Més concretament el PST i el PORE.
 • El tretzè expedient conté documentació relativa a l’agència de viatges TULSA.
 • El catorzè expedient agrupa les resolucions del congrés.
 • El quinzè aplega retalls de premsa relatius al congrés.
 • Al setzè i penúltim expedient hi trobem els diferents materials congressuals editats per “Lluita obrera”
 • Finalment, el dissetè expedient, agrup els diferents dossiers de premsa relatius al congrés, així com els comunicats emesos per la secretaria de premsa.

Comissions Obreres de Catalunya. Congressos.

3er Congrés de la CONC

A la primera unitat d’instal•lació hi trobem els expedients següents:

 • Al primer hi trobem les convocatòries, el calendari i les primeres distribucions de delegats i delegades.
 • Al segon hi trobem la documentació produïda per la Secretaria d’Organització. El componen llistats de cotitzants, distribució de delegats, criteris de selecció,empreses que escullen delegats, etc.
 • El tercer és un dels més voluminosos de la sèrie. Hi trobem les actes de les delegacions, moltes de les quals són manuscrites. Així mateix, hi trobem les distribucions de delegats, dades per a les comissions del congrés i graelles de distribució de delegats.
 • Al quart hi trobem alguns dels materials per als delegats i delegades al congrés.
 • El cinquè reuneix les candidatures als òrgans de direcció que es triaven al congrés i els seus resultats.
 • El sisè compila la documentació produïda per la comissió de reglament.
 • Al setè hi trobem la documentació produïda per la comissió de credencials.
 • Al vuitè i darrer expedient d’aquesta unitat d’instal•lació, hi trobem la documentació produïda per la comissió de garanties.

A la segona unitat d’instal•lació, en canvi, hi trobem els expedients següents:

 • Al novè hi trobem diversos esborranys de l’informe general, així com el resum.
 • El desè reuneix les intervencions relatives a l’informe general presentat pel secretari general José Luis López Bulla, moltes d’elles en notes manuscrites.
 • L’onzè conté la documentació sobre les tesis congressuals, tant les oficials com les alternatives.
 • Al dotzè expedient hi trobem les esmenes als estatuts, les tesis sindicals i els resultats de les votacions.
 • El tretzè reuneix les comunicacions a la mesa del congrés.
 • El catorzè compila les actes i resolucions.
 • Finalment, al quinzè, hi trobem els comunicats, dossiers de premsa, retalls i les edicions amb material congressual per part de “Lluita obrera”.

Comissions Obreres de Catalunya. Congressos.

4t Congrés de la CONC

A la primera unitat d’instal•lació hi trobem els expedients següents:

 • El primer conté la documentació generada per la Comissió Tècnica del congrés. Qüestions logístiques, horaris, plànol de l'entorn, documentació administrativa i comunicacions, les actes de reunió de la Comissió i diferents notes manuscrites relatives al congrés.
 • El segon conté diversos materials congressuals, com ara la carta de convocatòria, estatuts aprovats, l'informe general, la proposta de reglament, l'informe a la comissió de control administratiu o a la comissió de garanties.
 • Al tercer, en canvi, hi trobem les candidatures i resultats de les votacions al congrés.
 • El quart expedient reuneix els materials per als i les delegades al congrés. Des de les cartolines de votació, dossiers d'esmenes, a l'enquesta, diversos informes i la proposta de reglament.
 • Al cinquè hi trobem la relació de delegats i delegades escollides al congrés.
 • El sisè expedient reuneix tot d'actes manuscrites de les delegacions de les federacions en què s'escullen els i les seves representats.
 • El setè, en canvi, reuneix les actes de les delegacions territorials, en què, igualment, s'escullen els i les delegades.
 • Al vuitè hi trobem diverses presentacions realitzades en el marc del Congrés, més concretament la de l'informe general i la ponència d'acció sindical.
 • Al novè expedient hi trobem la ponència de política d'ocupació, les esmenes a la mateixa i diverses notes manuscrites relatives a la temàtica.

A la segona unitat d’instal•lació, en canvi, hi trobem els expedients següents:

 • El desè és un voluminós expedient que reuneix el reguitzell d'esmenes presentades durant el congrés. Algunes editades, però sobretot aïllades i manuscrites.
 • L'onzè expedient, conté les esmenes editades a les diferents comissions de treball (situació econòmica, acció sindical, política organitzativa i estatuts).
 • El dotzè expedient hi trobem les notes manuscrites de la salutació que els companys portuguesos de la CGTP van realitzar en el marc del congrés.
 • El tretzè conté les resolucions aprovades al IV Congrés, inclosos alguns esborranys i notes manuscrites.
 • El catorzè conté comunicats, reculls de premsa i els materials congressuals editats i publicats a “Lluita obrera”.
 • El quinzè i darrer expedient conté dossier de premsa i retalls.

Comissions Obreres de Catalunya. Congressos.

5è Congrés de la CONC

A la primera unitat d’instal•lació hi trobem els expedients següents:

 • El primer recull documentació relativa a reunions i actes precongressuals. Hi trobem l'informe del secretari general José Luis López Bulla a la reunió del Secretariat de la CONC de febrer de 1991. Del mateix autor, les propostes de cara al congrés. Un document relatiu a una eventual modificació de la normativa electoral, a banda d'un esborrany amb notes manuscrites. Així mateix, hi trobem la carta de convocatòria, una proposta de calendari, un document del Barcelonès també de cara a la seva discussió i un esborrany de proposta de modificació dels estatuts.
 • El segon expedient reuneix la documentació generada per la Comissió Tècnica. En aquest sentit, hi trobem el programa de les delegacions internacionals, el reglament i horaris, un informe sobre l'organització del congrés, diversa documentació relacionada amb la contractació de serveis i, finalment, les actes de la comissió així com algunes invitacions.
 • Al tercer expedient hi trobem la documentació relativa als diferents grups de treball del congrés.
 • Al quart trobem, en canvi, la relació de delegats i delegades al congrés.
 • El cinquè conté els materials per als delegats i delegades. Tot i que migrat respecte a anteriors congressos, hi trobem alguna documentació amb informació relativa al desenvolupament i organització del conclave.
 • El sisè expedient agrupa la documentació relacionada amb les enquestes a delegats i delegades, tant la final com l'esborrany.
 • El setè expedient conté la correspondència relacionada amb el congrés. Es tracta, fonamentalment, de les invitacions.
 • El vuitè expedient, darrer d'aquesta unitat d'instal·lació, el conformen els documents i informes congressuals. Hi trobem un recull dels materials congressuals, l'evolució de la cotització, resultats d'eleccions sindicals, l'informe a la comissió de garanties i de control administratiu, l'informe general del secretari general i, finalment, la proposta de reglament i horaris de cara al congrés.

A la segona unitat d’instal•lació, en canvi, hi trobem els expedients següents:

 • El novè expedient, notablement voluminós, conté les esmenes al Congrés. No només les aportades, sinó també les assumides, així com algunes notes manuscrites d'intervencions (segurament de José Luis López Bulla).
 • El desè reuneix el reguitzell d'aportacions al congrés, tant de federacions com d'unions territorials.
 • A l'onzè hi trobem algunes de les intervencions produïdes en el marc del congrés.
 • Al dotzè, en canvi, reuneix la documentació relativa als òrgans de direcció escollits en el conclave.
 • Al tretzè i penúltim hi trobem les actes del V Congrés, així com les actes de votació.
 • El catorzè reuneix els reculls de premsa relacionats amb el congrés, així com els materials editats a “Lluita obrera”.

Comissions Obreres de Catalunya. Congressos.

6è Congrés de la CONC

A la primera unitat d’instal•lació hi trobem els expedients següents:

 • Al primer hi trobem la convocatòria, les normes, el reglament i els grups de treball del VI Congrés.
 • En el segon, en canvi, hi trobem els esborranys, propostes i aportacions al congrés.
 • Al tercer expedient hi trobem la documentació referida a l'elaboració de la documentació congressual.
 • El quart expedient conté la documentació relacionada amb l'organització del procés congressual. En aquest sentit, hi trobem la de la comissió tècnica, les comunicacions relatives a l'organització del conclave i, per últim, un sobre amb la relació d'intervencions per part de la mútua encarregada dels serveis al congrés.
 • Al cinquè hi trobem la distribució de delegats i delegades.
 • El sisè, per la seva banda, recull les invitacions al congrés.
 • Al setè hi trobem diverses versions del document de treball “El sentido del contrato moral”, de José Luis López Bulla.

A la segona unitat d’instal•lació, en canvi, hi trobem els expedients següents:

 • El vuitè conté l'informe general al congrés de José Luis López Bulla.
 • El novè reuneix els informes i propostes de cara al congrés. Més concretament “El sindicat de les diversitats i la utilitat de la nostra força”, “Reforma, articulación y estructura de la negociación colectiva y la participación en la empresa”, “La austeridad en la política de finanzas” i “La Confederalidad”, tots ells aprovat en el Consell Nacional del 20 i 21 de setembre. També hi trobem el balanç de la Comissió de Garanties, de la Comissió de Control Administratiu i un parell d'informes sobre els joves al sindicat. Finalment, hi trobem un informe sobre l'evolució de l'afiliació al sindicat.
 • El desè és un expedient força voluminós. Hi trobem el reguitzell d'esmenes presentades al congrés. Les aportades per la USCOB, les transaccionals, les esmenes als estatuts, a les propostes sindicals i al document confederal.
 • L'onzè conté les actes de votacions i candidatures al congrés.
 • El dotzè i últim expedient conté la premsa relativa al congrés. Més concretament hi trobem els dossiers de premsa i els materials editats i publicats a “Lluita obrera”.
 • El darrer document que trobem en la present unitat d'instal·lació és l'edició, per part de la Secretaria de Comunicació, dels documents aprovats al congrés.

Comissions Obreres de Catalunya. Congressos.

VIIè Congrés de la CONC

Al present expedient hi trobem diferents carpetes:

 • La primera conté documents editats de cara al congrés. A banda d'un CD amb informació sobre el sindicat, hi trobem l'informe general i les propostes sindicals, així com diversos materials editats per “Lluita obrera” amb les aportacions a aquest informe.
 • La segona carpeta conté, entre d'altres, la convocatòria, les normes i el reglament del congrés.
 • A la tercera hi trobem el reguitzell d'informes al congrés. A banda del general, també hi trobem el document de propostes, la modificació dels estatuts, l'informe a la comissió de control administratiu i finances, el balanç de la comissió de garanties i un sobre l'evolució de la contractació a Catalunya.

Comissions Obreres de Catalunya. Congressos.

VIIIè Congrés de la CONC

En el present expedient hi trobem:

 • L'acta del 8è congrés de la CONC.
 • L'edició per part de “Lluita obrera” dels materials congressuals.
 • I una carpeta amb informació relativa a les cotitzacions, l'afiliació i el còmput dinàmic de les eleccions sindicals.

Comissions Obreres de Catalunya. Congressos.

IXè Congrés de la CONC

El present expedient reuneix alguns dels materials congressuals. En sengles edicions de “Lluita obrera”, hi trobem, per una banda, l'informe balanç i, per l'altra, els documents congressuals. A més a més també hi trobem un llibret vocabulari i passatemps editat pels serveis lingüístics i l'abonament de transport per als delegats i delegades.

Comissions Obreres de Catalunya. Congressos.